POLİTİKA YEREL YÖNETİMLER GÜNCEL SPOR KÜLTÜR-SANAT DÜNYADAN EKONOMİ TÜMÜ
'Tepki çeken 'muz' paylaşımlarına 11 gözaltı
'Tepki çeken 'muz' paylaşımlarına 11 gözaltı
Atatürk Havalimanı millet bahçesi oluyor!
Atatürk Havalimanı millet bahçesi oluyor!
Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi
Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi
İstanbul'da 5 bin taksi teklifi 10. kez ret!
İstanbul'da 5 bin taksi teklifi 10. kez ret!
24 Eylül 2020 Perşembe - 09:51

AK Partili Boztepe'den çağrı: Bu yanlıştan dönün!

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe imar planlarında spor alanından özel eğitim alanına çevrilen Karşıyaka’daki arsada yapılan değişikliğin iptal edilmesini istedi. Boztepe, “Bu yanlıştan dönün. Hatayı kabul etmek erdemdir. İnsanlar tarafından yönetilen kurumlar hata yapabilir” dedi.

AK Partili Boztepe den çağrı: Bu yanlıştan dönün!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka’da yer alan Bilfen Koleji’ne ait arsaya özel yaptığı plan değişikliği için çağrı geldi. AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe  imar planlarında spor alanıyken özel eğitim alanına dönüştürülen yerle ilgili vatandaşların ciddi rahatsızlık duyduğunu da dile getirdi. 

Büyükşehir İmar Komisyonu Üyesi de olan Boztepe, alınan kararın mekansal planlar yapım yönetmeliğine aykırı olduğunu söyledi. Boztepe, “Yanlıştan dönmek erdemdir. Kurumlar kararlarını yöneticiler vasıtasıyla alırlar. Herkes yanlış yapabilir. Önemli olan hatadan dönmektir. Bu bir zaafiyet değildir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yaşam alanlarının yok edilmesine razı gelemeyiz. Özel eğitim alanı bir kamu işi değildir. Burada bir sermaye grubuna tıpkı fabrika, turizm tesisi gibi rant sağlanmıştır. Eğitim bu rantı kapatamaz” diye konuştu. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni uyaran ve kararın düzeltilmesini isteyen resmî yazıyı gönderdiğini ifade eden Boztepe, “Bakanlık burada bir üst amir konumdadır. Yanlışı görmüş ve düzeltilmesini istemiştir. Kaldı ki bölgede yaşayan yüzlerce kişi plana askıda itiraz etti. Bu itirazların İmar Komisyonu’nda değerlendirilmesini isteyeceğiz. Bizim önerimiz itirazların kabulü yönünde olacak” dedi.

Konuyu yakından takip ettiklerini anlatan Boztepe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ başta olmak üzere İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Büyükşehir Grup Başkanvekili Özgür Hızal’ın da teknik çalışma grubu tarafından düzenli olarak bilgilendirildiğini söyledi. 

Boztepe, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkartılan plana bir vatandaş olarak şahsen itiraz ettiğini, gerekirse dava açacağını söyledi. Boztepe teknik itiraz raporunu da kamuoyuyla paylaştı. 

İTİRAZ GERKÇELERİ ŞÖYLE: 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Atakent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 9846 ada 1 parsel, Karşıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Spor Tesis Alanı” işlevindedir. Ancak özel şahıs mülkiyetindeki bu parsel; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 17.07.2020 tarih ve 487 sayılı meclis kararı ile “Özel Eğitim Alanı ile Park ve Yeşil Alan” olarak planlanmıştır. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kullanım kararındaki bu değişiklik, 11.08.2020-09.09.2020 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce askıya çıkarılmıştır.

-9846 Ada 1 Parselin Bulunduğu Alan-
  
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde sosyal altyapı alanları; birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara verilen genel isim olarak tanımlanmıştır. Spor Tesis Alanları da, sosyal altyapı alanı niteliğinde olup imar planlarında kentlinin ihtiyacını karşılayacak standartlarda planlanması gerekmektedir. İmar planlarında aksine bir açıklama getirilmediği takdirde ise, bu tür alanların kamu kurum ve kuruluşları tarafından plandaki kullanım amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
- Meri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı-
Öte yandan, İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince %45’e kadar düzenleme ortaklık payı (DOP) alma yetkisinin yasal olduğu alanlarda, ayrılacak donatı alanının kamu alanı olarak ayrılması gerekmektedir. Özel Eğitim, Özel Sağlık, Özel Sosyal Tesis Alanı gibi kullanımların ticaret amaçlı kuruluşlar olduğu ve ekonomik yapılarının sorunlu olması durumunda etkinliklerine son verilebileceği göz önünde bulundurulduğunda; plan değişikliği ile daha düşük ve farklı DOP kullanımlarının, bölgenin ihtiyacı olan spor tesis alanı, yeşil alan vb. kamusal alanların daha az ayrılmasına neden olacağı aşikardır. Bu durumun yaratacağı eşitsizlik hali, kamu yararına da aykırılık teşkil edecektir. Üstelik, Anayasanın “Sosyal Devlet İlkesi” gereği; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin EK-2’deki “Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu” nda öngörülen asgari standartlara ve alan büyüklüklerine uygun olarak, imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan sosyal donatı alanlarında yapılacak tesislerin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması veya yaptırılması esastır. Dolayısıyla; İmar Kanunu’nun 18. Maddesi kapsamında DOP’a tabi sosyal donatı kullanımlarının, yönetmelik ekindeki standartlara göre ayrılması ve bu umumi hizmet alanlarının, imar uygulaması yapılmak suretiyle kamu eline geçişinin sağlanması gerekmektedir. Bu alanların kamu dışında özel mülkiyette yapılması halinde ise, DOP oranına dahil edilmeksizin ilave olarak yapılabilmesi gerekmektedir. Bu sebeple meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında DOP’a tabi nitelikteki “Spor Tesis Alanı” işlevindeki parselin, bir kısmının “Özel Eğitim Tesis Alanı”na dahil edilmesi yukarıda açıklanan nedenlerle planlamanın eşitlik ve kamu yararı ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Plan değişikliği raporunun gerekçe kısmında sunulan, “günümüz şartlarında özel okullarda verilen eğitimin, devlet okullarına nazaran çok daha iyi bir noktada olduğu” tespiti ise; bizleri çözüm aracı olarak eğitim alanlarının özelleşmeye açılmasına itmenin aksine, kamu kurumlarınca verilen eğitim standardının hangi araçlarla iyileştirilebileceğinin yollarını bulmaya itmelidir.
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. Fıkrasında, “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” denilmektedir. Aynı maddenin 3. Fıkrasının b bendinde ise; “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” denilmektedir. Dolayısıyla, meri plandaki Spor Tesis Alanı’nın kaldırılarak eş değer büyüklükte aynı hizmet etki yarıçapında yeni bir alan ayrılmadan “Özel Eğitim Tesis Alanı ile Park ve Yeşil Alan”a dönüştürülmesi sosyal donatı alanını azaltan, plandaki sosyal donatı dengesini bozan ve yönetmelik ile çelişen bir değişiklik konumundadır.

Öneri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Bunların dışında; meclis kararıyla onaylanan bir plan değişikliği raporunda yer alan verilerin güncel ve bilimsel gerçek verilere dayanması gerekmektedir. Planın onay yılı 2020 olmasına karşın plan değişikliği raporundaki nüfus verileri 2015 yılına aittir. Üstelik raporun “Planlama Alanının Sosyal ve Ekonomik Yapısı” başlığı altında bahsi geçen “Karşıyaka’da ihalesi verilip çalışmaları başlayan tramvay hattı da Karşıyaka Çarşısı’ndan geçmektedir.” ifadesi güncel veriyi yansıtmamaktadır. Bahse konu tramvay hattının çalışmaları tamamlanmış olup 11.04.2017 tarihinden bu yana aktif bir güzergah olarak faaliyettedir.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda; işbu itiraz dilekçesine konu Karşıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Spor Tesis Alanı” işlevindeyken plan değişikliği ile “Özel Eğitim Alanı ile Park ve Yeşil Alan” dönüştürülen Atakent Mahallesi 9846 ada 1 parsele ilişkin verilen meclis kararının iptal edilmelidir.

 
Meles'te tasarımlar yarıştı: Doğal Yaşam Koridoru olacak!
 
Gaziemir'de çözüm noktası dönemi
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
CHP Lideri’nden belediye başkanlarına mesaj: Yakından izliyoruz!
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partisindeki belediye başkanlarıyla ilgili ...
Kırkpınar'dan sert çıkış: İzmirli vekili mi hedef aldı?
İYİ Parti’de kurultay geride kalırken, GİK'e seçilemeyen isimler ve 'yazılmayacaklar' ...
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den Lider'e ziyaret ve İzmir raporu!
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ett.
 
AK Partili Kaya'dan 'İnciraltı'na kurul müjdesi
AK Partili Kaya bölgede yıllardır çözülemeyen imar sorunu hakkında önemli ...
CHP’li Sındır: Emeklilik haktır, gasp edilemez!
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar ...
CHP'de o ilçede eski başkan adayı hakkında disiplin soruşturması
CHP Gaziemir İlçe Başkanlığı, son ilçe kongresinde başkan adayı olan Ali ...
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kritik görüşme daha yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve NATO ...
CHP İzmir'de üye seferberliği!
CHP İzmir İl Başkanlığı, önümüzdeki günlerde üye seferberliği başlatacak, ...
AK Parti'de İzmirli vekile genel merkezden önemli görev!
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'ye, parti içinde önemli bir görev ...
 
RÖPORTAJLAR
ÇOK OKUNANLAR
FACEBOOK'TA GERÇEK İZMİR
TWITTER'DA GERÇEK İZMİR
YAZARLAR
Fikret İlkiz
Haddini bilmek, haddini aşmak
Dr. Tuncay Filiz
Solunum yolları enfeksiyonu
Sercan Avcı
Bir danışma kurulu anatomisi!
Taha Okan
Millet İttifakı'nın adayını 'BTP' belirlemelidir  
İlker Ağın
Bir 'yatırım' hikayesi...
Seray Akın Ürkmez
Sağlığımızın kadın savaşçıları
ÇOK YORUMLANANLAR
Gerçek İzmir
KünyeKünye Ä°letiÅŸimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri