Bozkır: Üyelerin tamamını temsil edeceğim

23 Haziran 2020 Salı   08:44

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, go?revi boyunca BM u?yelerinin tamamını temsil edeceğini belirterek, "Her bir grubun ve u?yelerinin beklenti ve go?ru?s?leri, benim ic?in es?it derecede o?nemli ve kıymetli olacaktır. Bu nedenle, 75. Genel Kurul Bas?kanı olarak, Birles?mis? Milletlerin ve u?yelerinin arzu ve beklentilerine en uygun s?ekilde go?rev ifa edeceg?imden emin olabilirsiniz" dedi.

Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde yaptığı kabul konuşmasında, kendisini Genel Kurul Bas?kanı sec?en üye ülkelere teşekkür ederek, "Sizlerin gu?venine ve desteg?ine mazhar olmaktan bu?yu?k onur duyuyorum. U?stelik bu saygın go?revi, Birles?mis? Milletlerin kurulus?unun 75. yıl do?nu?mu?nde u?stlenecek olmak da bir ayrıcalık. Bu vesileyle, Cumhurbas?kanımız Recep Tayyip Erdog?an'a, bana olan gu?veni, teveccu?hu? ve bugu?ne kadarki kesintisiz desteg?i ic?in s?u?kranlarımı sunuyorum. Aynı s?ekilde sec?im su?recimin bas?ından sonuna kadar go?sterdig?i yakın ilgi ve gu?c?lu? destek ic?in Dıs?is?leri Bakanımız Mevlu?t C?avus?og?lu'na da ic?ten tes?ekku?r ediyorum" diye konuştu.

Bozkır, diplomat ve siyasetc?i olarak Türkiye'ye ve millete yaklas?ık 50 yıldır hizmet ettiğini belirterek, bugu?n ise, kendisi ic?in yeni bir do?nemin bas?langıcı olduğunu söyledi.

"HER BİR ÜYENİN BEKLENTİ VE GÖRÜŞLERİ EŞİT DERECEDE ÖNEMLİ"

BM Genel Kurulu'na bas?kanlık edecek ilk Tu?rk vatandas?ı olmanın kendisi için bu?yu?k bir onur kaynag?ı olduğunu dile getiren Bozkır, şöyle devam etti:

"Genel Kurul Bas?kanı olarak go?revim boyunca Birles?mis? Milletler u?yelerinin tamamını temsil edeceg?im. Her bir grubun ve u?yelerinin beklenti ve go?ru?s?leri, benim ic?in es?it derecede o?nemli ve kıymetli olacaktır. Bu nedenle, 75. Genel Kurul Bas?kanı olarak, Birles?mis? Milletlerin ve u?yelerinin arzu ve beklentilerine en uygun s?ekilde go?rev ifa edeceg?imden emin olabilirsiniz. BM'nin iki temel organının yo?neticileri olarak Genel Sekreter ve Genel Kurul Bas?kanı'nın uyum ic?inde c?alıs?ması gerektig?ine inanıyorum. Go?rev su?rem boyunca c?alıs?malarım, sizin gu?ndeminizi ve o?nceliklerinizi de tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Birles?mis? Milletler c?alıs?malarını mu?mku?n oldug?unca daha etkili hale getirmeyi amac?layan, o?rgu?tu?n reformuna yo?nelik gu?ndeminizi, go?revimin c?erc?evesi dahilinde destekleyeceg?im. O?zellikle zorlu gec?en son aylarda sergiledig?iniz liderlik ic?in takdirlerimi ifade etmek isterim. Bugu?ne kadar, sizinle tesis ettig?imiz verimli diyalog ic?in ayrıca tes?ekku?r ediyorum ve bu is? birlig?imizin o?nu?mu?zdeki do?nemde de devamını bekliyorum."

Bozkır, Birles?mis? Milletler Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (EKOSOK) gu?ndemlerinin, genelde birbirini tamamlayan, ancak kimi zaman c?akıs?an nitelikte olduğunu kaydetti.

Bunu dikkate alarak, EKOSOK Bas?kanıyla da yakın bir is? birlig?i ic?inde olacağına vurgu yapan Bozkır, Pakistan'ın Birles?mis? Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi ve EKOSOK Bas?kanı Bu?yu?kelc?i Munir Akram'la, bu yo?nde ilk go?ru?s?meyi gerc?ekles?tirdiğini söyledi.

Bozkır, önu?mu?zdeki do?nemde de, bu iki temel Birles?mis? Milletler organının yu?ru?ttu?g?u? o?nemli c?alıs?maları, daha da uyumlu hale getirmeye gayret edeceklerini aktararak, tes?kilatın genel gu?ndeminin, Birles?mis? Milletler karar alma organları arasında, zamanlı ve gu?c?lu? bir koordinasyonu gerektirdiğini ifade etti.

Genel Kurul gu?ndeminin, konulara duyarsız kalmayacak ve tekrarları o?nleyecek s?ekilde ortaya c?ıkması ic?in c?aba go?stereceğine dikkati çeken Bozkır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu c?erc?evede, tu?m Ana Komitelerin Bas?kanlarıyla, ki bu go?revleri I?spanya, Nepal, Macaristan, Botsvana, Uruguay ve S?ili Daimi Temsilcileri u?stlenecektir, c?alıs?malarını desteklemek ic?in du?zenli temas ve iletis?im halinde olacag?ım. Covid-19 salgınının yarattıg?ı kos?ullar nedeniyle ocak ayından bu yana New York'a gelemedim. Bununla birlikte, gerek 15 Mayıs'taki interaktif diyalog toplantısı, gerek BM'deki bo?lgesel gruplar ve dig?er u?lke gruplarının bas?kanları, koordinato?rleri ve u?yeleriyle video konferans yoluyla yaptıg?ım go?ru?s?meler vesilesiyle, son do?nemde hemen hemen tu?m Birles?mis? Milletler u?yesi u?lkelerin temsilcileriyle temas imkanı buldum. Bu go?ru?s?meler ve fikir alıs?veris?leri, benim ic?in son derece faydalı oldu. Bu sayede, farklı u?lke gruplarını, onların o?zel ihtiyac?larını ve Birles?mis? Milletler Genel Kurul Bas?kanından beklentilerini dinleme fırsatım oldu. Gec?is? su?recinde de bu diyaloğu devam ettirmek arzusundayım."

Bozkır, go?rev su?resi boyunca ofisinin kapılarının tu?m u?ye u?lkelere ac?ık olacağını kaydetti.

Hayat kos?ulları normale do?ner do?nmez u?ye u?lkelerin temsilcileriyle, mesleki ve sosyal amac?larla, fiziki olarak bulus?mayı amaçladığını dile getiren Bozkır, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'ye beklenmedik bic?imde zorlu gec?en Birles?mis? Milletler 74. Genel Kurul Balkanlıg?ı go?revini bas?arıyla yerine getirdig?i ic?in takdirlerini iletti.

Bozkır, Bande'nin ortaya koydug?u dirayetli ve sog?ukkanlı yaklas?ımın, bu zorlu zamanlarda mesafe kat edilmesine yardımcı olduğunu aktararak, sorunsuz ve verimli bir gec?is? su?reci ic?in, o?nu?mu?zdeki do?nemde Bande ve ofisiyle yakın is? birlig?ini su?rdu?rmeye hazır olduğunu söyledi.

"ÇABALARIMIN MERKEZİNDE UZLAŞI ARAYIŞI OLACAK"

Du?nyanın farklı yerlerinde insani krizler, c?ok sayıda can kaybına neden olan c?atıs?malar ve Covid-19 dahil, ciddi ve acil sorunlarla kars?ı kars?ıya bulunduklarına vurgu yapan Bozkır, şöyle devam etti:

"Bu ku?resel sorunlar, ku?resel c?o?zu?mleri gerektiriyor. Ku?resel c?o?zu?mler bulabilmenin en etkili yolu ise, c?ok taraflılık ilkesine tam bag?lılıktan gec?iyor. Birles?mis? Milletler Genel Kurulu, 'du?nyanın parlamentosu' olarak, c?ok taraflılık c?abalarımızı yo?nlendirmek ic?in en elveris?li konumdadır. Bu nedenle, Birles?mis? Milletler u?yelerine bas?kanlık etmek bu?yu?k bir sorumluluk. Bunun farkındayım ve bu bu?yu?k sorumluluk yu?klu? o?nemli go?revi yerine getirmek ic?in her tu?rlu? gayreti go?stereceg?im. U?ye u?lkeler, sivil toplum ve dig?er uluslararası kurulus?lar arasında gu?ven ve uyumu tesis etmek ve bunu sag?lamlas?tırmak ic?in c?alıs?acag?ım. C?abalarımın merkezinde uzlas?ı arayıs?ı olacak. Mu?mku?n oldug?u oranda Genel Kurul Bas?kanı'nın moral otoritesi ve gu?cu?nu? kullanacag?ım. Bas?kanlıg?ımın temel ilkeleri tarafsızlık, etkinlik, s?effaflık ve ayrım go?zetmeme olacaktır. Go?rev su?rem boyunca, Birles?mis? Milletlerin u?c? temel unsuru olan, barıs? ve gu?venlik, su?rdu?ru?lebilir kalkınma ve insan haklarına, es?it ve dengeli bic?imde o?nem vereceg?im. Bu kavramların, Birles?mis? Milletler binasının dıs?ındaki du?nyayla olan bag?lantısını go?zden kac?ırmayacag?ım."

"COVID-19 BİR SAĞLIK KRİZİ OLDUĞU KADAR İNSANİ BİR KRİZ"

Bozkır, üzerinde o?zellikle c?aba go?stermek niyetinde oldug?u konuları çok taraflılık, Birles?mis? Milletlerin 75. yıl do?nu?mu?, en savunmasız u?lkeler ag?ırlıklı olmak u?zere, "insani gu?ndem"de o?ngo?ru?len beklentilerin sonuc?landırılmasının sag?lanması, kalkınma yolunda o?zel duruma sahip u?lkeler, cinsiyet es?itlig?i ve kadınların konumunun gu?c?lendirilmesi olarak sıraladı.

Bugu?n, daha o?nce emsali go?ru?lmemis? bir ku?resel sorunla kars?ı kars?ıya olunduğunu dile getiren Bozkır, "Covid-19 bir sag?lık krizi oldug?u kadar, insani bir krizdir. Aynı zamanda, sosyal, siyasi ve ekonomik neticeleri ve insan hakları u?zerinde olumsuz yansımaları bulunan bir tehdittir. Pandemiye kars?ı mu?s?terek mu?cadelemizde, Birles?mis? Milletlerin temel direg?i 3 organ olarak, o?ncelikle en savunmasızların o?zel ihtiyac?larına odaklanmalıyız. Onlara c?ok daha gu?c?lu? bir s?ekilde ulas?abilmeli, hepimizin gu?venlig?i ic?in her birimizin gu?ven ic?inde olması gerektig?ini unutmamalıyız. Bu kapsamda, Genel Kurul Bas?kanlıg?ım zarfında, Covid-19'la mu?cadelede Birles?mis? Milletlerin temel giris?imleri olan 'Ku?resel I?nsani Yardım Planı' ile 'Yardım ve I?yiles?tirme Fonu' ve bunların '2030 Gu?ndemi' c?erc?evesinde uygulanması o?nceliklerim olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Bozkır, konuşmasında Covid-19'un yarattıg?ı zorluklar kars?ısında Birles?mis? Milletler S?artını uygulamak ve insanların, bas?ta Birles?mis? Milletler olmak u?zere uluslararası kurumlara inancını tazelemenin de kritik o?nem taşıdığına işaret etti.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR VE AYRICALIK"

Birles?mis? Milletler Genel Kurulu dahil olmak u?zere, o?rgu?tu?n normal is?leyis?ine yakın zamanda do?nebilmeyi ve sag?lık ic?in gerekli tedbirleri alarak fiziki katılımlı toplantılar yapabilmeyi umduğunu aktaran Bozkır, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Dig?er taraftan, mevcut s?artlarda, Birles?mis? Milletler 75. Genel Kurulu o?ncelik listesini go?zden gec?irmemiz ve yeniden du?zenlememiz gerekebilecektir. Bu tabiatıyla u?ye u?lkelerin yo?nlendireceg?i ve birlikte karar alacag?ı bir su?rec?tir. Bas?kan olarak, yetkim c?erc?evesinde ben de bu c?abalara destek vermeye hazır olacag?ım. Birles?mis? Milletler Genel Kurulu, uluslararası toplumun mu?s?terek vicdanı ve iradesini yansıtmaktadır. Bu c?erc?evede, so?zlerime, tu?m u?ye u?lkelerin es?it so?z hakkına sahip oldug?u yegane Birles?mis? Milletler organına bas?kanlık edecek olmamın, benim ic?in bu?yu?k bir onur ve ayrıcalık oldug?unu vurgulayarak son vermek istiyorum. Birles?mis? Milletler 75. Genel Kurul Bas?kanı olarak go?rev yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."Sayfa Adresi: http://www.gercekizmir.com/haber/Bozkir-Uyelerin-tamamini-temsil-edecegim/81586