İzmir’de belediyenin hazırladığı o planlara bakanlıktan onay!

20 Ocak 2021 Çarşamba   11:32

Mehmet İŞLER /GERÇEKİZMİR- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karşıyaka Belediyesi tarafından riskli alan ilan edilen Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 2.59 hektarlık alana ilişkin hazırlanan imar planı teklifini onayladı.

İzmir Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruda onayın detaylarına dair bilgiler verildi.

PLANIN AMACI
Raporda planın amacına ilişkin yapılan açıklamada, “1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı, bölgesel özellikler, zemin etüt raporu doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Karşıyaka İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Taş Ocağı Riskli Alanı Uygulama İmar Planı’nın amacı; mevcut yerleşme dokusu içerisinde düzensiz ve sağlıksız yapılaşmış konut alanlarının sıhhileştirilmesi, depreme dayanıksız ve risk teşkil eden konutların biran önce yıkılıp yeniden yapılmasının sağlanması, donatı alanlarının düzenlenmesi, otopark sorununun çözümlenmesi ve kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesidir. Kentin ana merkezi ve alanın komşuluğunda bulunan planlı alanlar ile ulaşım ve kullanım bütünlüğünün sağlanması, planlamada merkez, alt merkez ilişkilerin iyi kurulması, merkezle özdeşleşen ve giderek kentlerimizde ihtiyaç olarak kendini göstermeye başlayan yeşil alan ihtiyacının tasarlanması şeklinde özetlenebilir” denildi.

İşte o ilan:

İzmir Valiliğimizin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 03.05.2016 tarihli ve 17233 sayılı yazısı ve ekleri ile Bakanlığımıza (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) iletilen; 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 2.59 hektarlık alana ilişkin olarak anılan Kanun kapsamında Karşıyaka Belediye Başkanlığınca hazırlatılan Riskli alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlığımızca 14.01.2021 tarihinde re’sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 14.01.2021 tarih ve E-41890033-305.99-74237 sayılı yazısı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  Paftaları  ile   Plan   Açıklama   Raporları  ekte  gönderilmekte  olup  söz  konusu planların Valiliğimize  intikal  ettiği  tarihten  itibaren  Valiliğimizce  (Çevre  ve  Şehircilik  İl  Müdürlü-ğü) tespit  edilen  ilan  yerlerinde  ve  internet  sayfanızda  1  ay  eş  zamanlı  olarak  ilan edilmesi ve ayrıca  eş  zamanlı  olarak  ilgili  muhtarlığa/muhtarlıklara  plan  ve  plan  açıklama raporunun  askıya  çıktığı  yeri  belirterek  muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının   sağlanması  istenmiştir.

Bu kapsamda 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında "Riskli Alan" ilan edilen İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 2.59 hektarlık Riskli alanda, anılan Kanun kapsamında Karşıyaka Belediye Başkanlığınca hazırlatılan “1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin plan paftaları ve plan açıklama raporları”nın 20.01.2021-19.02.2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ana Hizmet Binası giriş kat dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.Sayfa Adresi: http://www.gercekizmir.com/haber/Izmirde-belediyenin-hazirladigi-o-planlara-bakanliktan-onay/90989